Leader jaunumi 2014-2020

07aug.

Īstenots LEADER projekts Blīdenes pagastā

2018-08-07Leader jaunums
Projekta nosaukums: “Āra trenažieru ierīkošana Blīdenes pagastā”
Projekta īstenotājs: biedrība “Laikavots” Projekta numurs: 17-02-AL06-A019.2201-000003
Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas 9180.00 eiro, tajā skaitā 8262.00 eiro ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) LEADER publiskais finansējums, 918.00 eiro Brocēnu novada pašvaldības finansējums.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, dažādot Blīdenes pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu aktīvās atpūtas zonu ar āra trenažieriem, radot iespēju iedzīvotājiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiek sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar līdzcilvēkiem, veicināts veselīgs dzīvesveids, kas atbilst Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģijas 2014-2020 mērķim - vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, teritorijas sakārtošana pakalpojumu un aktivitāšu pieejamībai, uzlabojot lauku dzīves telpu un padarot to draudzīgāku un pievilcīgāku iedzīvotājiem, kas ļaus tiem parūpēties pašiem par sevi, savām ģimenēm un par savas teritorijas attīstību, un Brocēnu novada attīstības programmas 2014-2020 mērķim - pilnvērtīga un sakārtota dzīves vide.

Āra trenažieru piegādātājs un uzstādītājs: SIA “Intersports”, laukuma iekārtošanu un sagatavošanu trenažieru uzstādīšanai veica Blīdenes pagasta pārvalde.


Āra trenažieri Blīdenes pagastā (foto no Biedrības "Laikavots" arhīva)

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm