Leader jaunumi

17mar.

Līdz 3. aprīlim, Leader projektu 2. kārtas iesniegšanas termiņam, atlikušas 18 dienas.

2017-03-17Leader jaunums

 Informācija pieejama arī pielikumā

   
   
 1. Ja plānojat rakstīt projektu, noteikti iepazīstieties ar visiem nosacījumiem: stratēģiju, tajā iekļautajiem vērtēšanas kritērijiem http://srab.saldus.lv/lv/leader_jaunumi?read=114  , Ministru kabineta noteikumiem nr. 590, 598, 740, 599 , kas attiecas uz Leader projekta sagatavošanu, īstenošanu un uzraudzību http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235 .
   
   

 

 1. Ja plānojat iesniegt projektu, gūstiet 100% pārliecību, ka Jums pietiks finansējums projekta īstenošanai, ka jūsu vēlmes saskan ar Jūsu finansiālajām iespējam (savi līdzekļi, bankas aizdevums, Altum programma u.c). Ja nepieciešams aizdevums, pirms projekta iesniegšanas izrunājiet to ar potenciālo aizdevēju.

 

 1. Ja plānota būvniecība, pirms projekta rakstīšanas noteikti noskaidrojiet būvvaldē, vai jūsu iecere atbilst kādam no MK noteikumu nr. 590 punktiem 28.2 vai 28.3 (1. rīcībā) un 31. 2; 31.3; 31.4 (2. rīcībā), kādi dokumenti būs nepieciešami, projekta apstiprināšanas gadījumā, lai īstenotu projektu. Šos dokumentus var iesniegt reizē ar projekta veidlapu vai 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas.
 2. Iesniedzot būvniecības tāmi, jānorāda būvapjomi, materiāli, jābūt norādītam tāmes sagatavošanas datumam, tāmei jābūt parakstītai.

 

 1. Ja nepieciešams zemes nomas līgums, kas būvniecības gadījumā būs jāieraksta zemesgrāmatā, pārliecinieties, vai zemesgrāmata jūsu nomas līgumu reģistrēs.
 2. Ja nomas līgums vai saskaņojums par novietošanu jau noslēgts, pārliecinieties par termiņu līgumā: pamatlīdzekļu iegādes gadījumā vismaz 7 gadi, būvniecības gadījumā vismaz 10 gadi no projekta iesniegšanas brīža.

 

 1. Cenu salīdzināšanu sāciet ar jūsu izstrādātu tehnisko specifikāciju. Cenu salīdzināšanu veidojiet kā vienu dokumentu pielikumā, kurš sastāv no Tehniskās specifikācijas, vismaz 2 cenu piedāvājumiem un Cenu salīdzināšanas kopsavilkuma vai rezultātu apkopojuma, kurā norādāt, kuru piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju esat izvēlējies un kāpēc. Neaizmirstiet kopsavilkumā  parakstu  un datumu.
 2. Ja cenu salīdzinājumu pamatlīdzekļiem ņemat no interneta mājaslapas, neaizmirstiet pievienot kopiju, kurā redzams mājaslapas nosaukums un izdrukas datums. Ja cenu piedāvājums ir atsūtīts pa e pastu, neaizmirstiet pievienot Ekrāna šāviņu (printscreen), kurā redzams, ka esat nosūtījis tehnisko specifikāciju un  sūtītājs jums ir atbildējis, un datumu. Ja cenu piedāvājums saņemts no veikala vai pakalpojuma sniedzēja, pārliecinieties, vai ir norādīts laiks, līdz kuram cenu piedāvājums ir derīgs, vai tas ir parakstīts, vai ir datums.
 3. Reizē ar projekta iesniegumu pielikumā aicinām iesniedziet arī Interešu konflikta deklarāciju, kurā norādāt, ka Jums nav interešu konflikts ar izvēlēto būvnieku, piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju. Ja nepieciešams, vienā veidlapā variet ierakstīt vairākus izvēlētos pretendentus.
 4. Ja plānots iegādāties pamatlīdzekļus, jābūt vismaz 2 cenu salīdzinājumiem, kuros nepārprotami var salīdzināt TIKAI tos parametrus, ko esat norādījis tehniskajā specifikācijā (piemēram, lielums, izmērs, jauda, materiāls, piegāde, uzstādīšana, garantijas, derīguma termiņi u.c.).

 

 1. Sazinieties un pārliecinieties, ka Jūsu iecerei ir vai nav vajadzīga Vides pārvaldes izziņa par piesārņojošo darbību. Ja ir vajadzīga, tā noteikti jāpievieno projektam.

 

 1. Ja projekta iesniegumā nepietiek vietas informācijai, kas, Jūsuprāt, ir svarīga, pievienojiet to pielikumā, projekta iesnieguma veidlapā norādot, ka informāciju, piemēram, par Riskiem un to novēršanas paņēmieniem skatīt pielikumā.
 2. Pievienojot pielikumu, nosauciet to precīzi, piemēram, Būvniecības izmaksu tāme, Riski un to novēršanas paņēmieni.

 

 1. Aicinām rūpīgi sekot līdzi Stratēģijā norādītajiem Vērtēšanas kritērijiem, jo Vietējā rīcības grupa (VRG) projektu iesniegumus vērtē un punktus piešķir, balstoties tikai uz tiem!

 

Pēc projekta apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā nekavējoties uzsāciet projekta īstenošanu saskaņā ar apstiprināto laika grafiku, ievērojot, ka būvniecības projektiem dokumentu sakārtošanai atvēlēti 6 mēneši.

 

Sagaidām labi sagatavotus, pārdomātus, inovatīvus, vietējai kopienai nepieciešamus projektus!