Biedrības jaunumi

25nov.

Atskats uz starptautisko LEADER konferenci | 20.-22. novembris | Horvātija

2019-11-25Biedrības jaunums

Pārskats par 1. starptautisko konferenci par SVAA/LEADER praktisko un teorētisko nozīmi Dienvid un Austrumeiropā.

Pasākuma norises laiks un vieta: 20.-22.11.2019., Horvātija, Opatija.

Pasākuma nosaukums: 1. starptautiskā konference par SVAA/LEADER praktisko un teorētisko nozīmi Dienvid un Austrumeiropā.

Mērķis: Sniegt ieguldījumu LEADER kustībā Dienvid un Austrumeiropā, izmantojot pētījumus un labo praksi teritorijas potenciāla un tās vietējo resursu attīstībā Eiropas, valsts reģionālā un vietējā līmenī.

Pasākuma saturs un norises īss apraksts

Konferencē izskanēja aicinājums LEADER programmas praktiķiem piedalīties visos līmeņos – gan Eiropas, gan valstu, gan teritoriālā līmenī, lai sniegtu prakses kopsavilkumu, kas demonstrētu gan sasniegumu piemērus, gan LEADER ieviešanas neveiksmes.

Joprojām LEADER novērtēšanas jautājums ir diskusijas punkts praktiķu un akadēmiķu vidū.

Pētījumi Dienvideiropā rāda, ka LEADER pieeja nav Bottom up pieeja. Nenovērtētā ir nemateriālā LEADER pieeja, galvenokārt, sociālā kapitāla veidošana. Pietrūkst metodikas un pasākumu kopumu, lai pierādītu LEADER programmu kā taustāmu efektu. LEADER pieeja nav tikai kvantitatīvie rādītāji.

Aizsākta diskusija par to, kā mainās LEADER pieeja, saskaroties ar finanšu, vadības un sabiedrības problēmām Eiropas, valsts, reģionālā  un vietējā līmenī

Gūtās atziņas, to izmantošana VRG darbībā vai projekta idejas turpmākāvirzībā:

Pētnieki analizējuši LEADER no dažādiem aspektiem. Tā ir jauna Eiropas politika, kuras pamatā ir integrēta lauku attīstība un kuras mērķis ir ieviest teritoriālo pieeju lauku attīstībai, pamatojoties uz tīkla attiecībām. LEADER pieeja varētu kalpot kā ES lauku attīstības laboratorija, kas būtu efektīva, ja izmantotu vietējos resursus un veicinātu vietējo sadarbību un jauninājumus. Cenšoties atbildēt uz kādas konkrētas teritorijas vajadzībām, tā pārstāv integrētu teritoriālo pieeju jebkurai teritorijai. Mērķis ir reaģēt uz visām sociālajām un vides problēmām, ar kurām saskaras attiecīgā teritorija. Tādēļ īpaši svarīgi aicināt zinātniekus sniegt jaunus viedokļus par LEADER. Strādāt ar cilvēkiem, nevis papīriem. Vietējie resursi un cil’veki ir lielākais izaicinājums un lielākais kapitāls, kāds nu mums vien ir. Caur cilvēku tīkliem darīt stiprāku vietu, kur dzīvot. Nebaidīties eksperimentēt un meklēt risinājumus attīstībai. Administratīvais darbs nedrīkstētu būt 70%, no darba, ko dara VRG. Pamatideja VRG – esam sadarbības celtnieki, ne naudas sadalītāji. Jāmācās no kolēģiem un zinātniekiem, kā ieviest inovācijas. Jau vēsturiski izveidojies konflikts starp Buttom up un Buttom down pieeju – vēlamies 5 % LEADER pieeju no visiem fondiem. Konflikts turpinās, lai gan LEADER pieeja atzīta par labu esam. Izeja – lobēt to visos  iespējamos līmeņos. Projektu iesniedzēji savā starpā jāiepazīstina un jāapvieno.

Novērtējums, kā tas sekmējis prasmes un iemaņas VRG

VRG uzdevums – panākt savā teritorijā savstarpēji koordinētus projektus.  Kopīgs visām valstīm – jaunieši laukos. Ne tikai lauksiamniecības politika ir tā, kas veido lauku nākotni, bet arī darba vietas, bērnudārzi, ceļi, digitalizācija. Kādas iespējas attīstībai laukos piesaistīt Eiropas Sociālo fondu. Meklēt pierādījumus, ka Buttom up pieeja ir labākā nākotnes plānošanā. Atcerēties par Viedo ciemu plānošanu. Vēlme – nākamo Starteģiju veidojot, padomāt par VRG teritoriju kā par Viedo teritoriju (smart area). Latvijā katrai VRG ir veikti pētijumi par LEADER projektu ietekmi uz konkrēto teritoriju, ir ZM pētījumi. Nepieciešams apkopot LV zinātnieku pētījumuspar lauku attīstību, LEADER lomu tajā, par LEADER teorētisko un praktisko nozīmi Latvijā, Baltijā un, iespējams, arī plašāk.

Pārskatu sagatavojusi biedrības izpilddirektore Sandra Fridrihsone