Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam      Ar Saldus un Brocēnu novadu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2014-2020. gadam un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldū un tīmekļvietnē http://srab.saldus.lv/; (spiežot uz tiltiņa) tīmekļvietnē http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/;  
 


Normatīvie akti un metodiskie norādījumi

  

       2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” skatīt šeit

 

  

      2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā" skatīt šeit 

 

 

       2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" skatīt šeit

 
 

      2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā skatīt šeit

 

  

      Nozīmīga informācija LEADER projektu iesniedzējiem, kuri plāno iegādāties pamatlīdzekļus. Ja gramatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, tad pēc 2007. gada 20. marta MK noteikumi Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" pamatlīdzekļa sākotnējai vērtībai ir jābūt lielākai par 430 EUR, skatīt šeit.  

 

 

       Lauku atblasta dienesta metodiskie norādījumi, normatīvīe akti, veidlapas, rokasgrāmatas skatīt šeit.


Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 2014 - 2020. gada periodu https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 
 

       Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS):https://eps.lad.gov.lv/login* vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv. Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt Saldus rajona attīstības biedrībā, Striķu ielā 2, Saldū, 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

   *Lai kļūtu par EPS lietotāju, jādodas uz Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kas atrodas Viesnīcas ielā 1, Saldū un jāaizpilda iesniegums.
  

Pašnovērtējuma veidlapas

 

 

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1. rīcībai - atbalstam kopienas vajadzībām pieprasītām vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām, skatīt šeit. 

 

 Pašnovērtējums par projekta atbilstību 2. rīcībai - atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām, skatīt šeit. 

 

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 3., 4. rīcībai - atbalsts kopienas vajadzībām pieprasītām vietas potenciāla attīstības iniciatīvām, skatīt šeit.  

 

Aizpildīta atbilstošā veidlapa jāpievieno Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpildot projekta iesniegumu.