Publicitāte

27okt.

Saldus rajona attīstības biedrības teritorijā tiek veikts pētījums “2007. - 2013. gada plānošanas periodā īstenoto Leader projektu sociālekonomiskā ietekme Saldus un Brocēnu novada teritorijā”.

2014-10-27

Minētā pētījuma ietvaros tiek veiktas divas iedzīvotāju aptaujas.  Aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par Saldus un Brocēnu novados īstenoto Leader projektu vajadzību un atpazīstamību. Anketu apkopojums tiks izmantots, lai analizētu sabiedrības viedokli par sasniegtajiem projektu rezultātiem un par īstenošanā esošo projektu plānoto rezultātu būtiskumu.
 

1) Iedzīvotāju anketa par projektiem

Otras aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par Saldus rajona attīstības biedrības atpazīstamību un nākamā perioda stratēģijas darbības prioritāšu noteikšanu vietējai teritorijai.

2) Iedzīvotāju anketa