Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: II
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000009
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Brocēnu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: SAC "Atpūtas" teritorijas labiekārtošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Atpūtas", Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871
Projekta īstenošanas laiks: Llīdz 11.09.2018
Kopējais finansējums: 14519.47 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 13067.50 EUR
Projekta rezultāts: Labiekārtojot SAC "Atpūtas" teritoriju, veicināt sociālās aprūpes pakalpojuma pieejamību un kvalitāti Brocēnu novadā.
Kontaktpersona: Ginta Andersone; ginta.andersone@broceni.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks ievietota Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā www.broceni.lv kā arī pašvaldības profilos sociālajos tīklos (www.draugiem.lv, www.facebook.com). Pašvaldības mājas lapā aktuālā informācija būs pieejama visu projekta īstenošanas laiku. 2) Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta arī informatīvajā ikmēneša izdevumā- Brocēnu novada informācijas lapā "Brocēnu Novadā". 3) Informācija par projekta uzsākšanu un sasniegtajiem rezultātiem tiks publicēta arī laikrakstā "Saldus Zeme". 4) SAC "Atpūtas" tiks izvietota informācijas plāksne ar atbilstošajiem logo un informācija par projektu, tā finansēšanas avotiem. Informācijas un publicitātes pasākumi tiks finansēti no Brocēnu novada pašvaldībasi budžeta.