Projekta iesniegšanas gads: 2017
Kārta: III
Projekta Nr.: 17-02-AL06-A019.2201-000039
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Apkures sistēmas izbūve Vadakstes pagasta tautas namā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Vadakstes tautas nams, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
Projekta īstenošanas laiks: Līdz 25.06.2018
Kopējais finansējums: 19084.60 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 17176.17 EUR
Projekta rezultāts: Nodrošināt vietējiem Vadakstes pagasta iedzīvotājiem iespēju saņemt sociālos un publiskos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kontaktpersona: Baiba Mūsiņa; baiba.musina@saldus.lv
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabeigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā

Informāciju par projektu ievietos internetā , tīmekļa vietnē http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/, informatīvajā izdevumā “ Saldus novada vēstis”, laikrakstā "Saldus zeme", sociālajos tīklos. Publikācijās, rakstos atspoguļos īsu apraktu par atbalsta apjomu, projekta mērķi un rezultātu, ELFLA ieguldījumu , norādot nacionālo identifikācijas zīmi ar atsauci uz Nacionālo attīstības plānu 2014.- 2020.gadam formā “Nacionālais attīstības plāns 2020”, ES karoga emblēmu kopā ar rakstisku atsauci “Eiropas Savienība”, ELFLA logo, LEADER logo, atsauci uz fonda administrējošajām iestādēm un hipersaiti uz Eiropas Komisijas tīmekļa vietni par ELFLA -http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm. Arī pēc projekta īstenošanas tiks ievietota informācija par projekta saniegto mērķi, rezultātiem mājas lapā www.saldus.lv.