Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000010
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Brocēnu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Virvju parka izveide Brocēnu Mežaparkā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Brocēnu novads, Brocēni, Valsts mežs
Kopējais finansējums: 20000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 18000.00 EUR
Projekta rezultāts: Projekta ietvaros tiks izveidota zemo virvji trase, kuru uzstādīs 0,5 - 0,8 metrus virs zemes, un tā izmantošani nebūs nepieciešams drošības inventārs. Pavisam plānoti 8 atrakciju posmi un viens nobrauciens ap 20 m, vidēji 8 metri garumā katrs, kopā ap 84 metriem. 
Augsto virvji trasi veidos 17 atrakcijas un 1  nobrauciens. Ņemot vērā koku izvietojumu un rekējamendējamo vienas trases garumu ( līdz 12 metri), atrakcijas vidēji būs ap 8 metri garas, bet kopējais trašu garums ap 136 metri, savukārt nobrauciens 50 metru robežās. Atrakciju augstums plānots ap 8 metriem virs zemes. Trases sākums un beigas būs uz viena un tā paša koka, kas ļauj labāk kontrolēt apmeklētāju plūsmu. Pavisam tiks uzstādītas 17 mazās un viena lielā platforma, kas tiks veidota tā, lai laika periodā, kad virvju parks netiks izmantots, nepiederošām personām uzkāpšana uz tās un nokļūšana trasē nebūtu iespējama. Paredzēti arī 10 komplekti individuālā ekipējuma - iekare, ķivere, trīsis.
Tuvāko gadu laikā plānots trasi papildināt ar jauniem elementiem un grūtības līmeņiem, tādejādi nepārtraukti to uzlabojot un dažādojot. Plānots rīkot sacensības iedibnot ikgadēju kausa izcīņu un apbalvojot veiklākos šķēršļu pārvarētājus un komandas. 
Kontaktpersona: Ginta Andersone, ginta.andersone@broceni.lv, 63807306
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā masājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Informācija par projekta uzsākšanu un saniegtajiem rezultātiem tiks ievietota Brocēnu novada pašavaldības mājas lapā http://www.broceni.lv/, kā arī pašvaldības profilos sociālajos tīklos (https://www.draugiem.lv/,https://www.facebook.com/ ). Pašvaldības mājas lapā informācija būs pieejama visu projekta īstenošanas laiku. Informācija par uzsākšanu un rezultātiem tiks publicēta arī informatīvajā ikmēneša izdevumā - Brocēnu novada informācijas lapā "Brocēnu Novadā". Informācija tiks publicēta arī laikrakstā "Saldus Zeme". Plānots, ka virvju parka atklāšanas pasākumā piedalīsies arī reģionālā TV (Skrundas TV) un laiksraksta "Saldus Zeme" pārstāvji. Pie virvju parka tiks izveidota informācijas plāksne ar atbilstošajiem logo un informācija par projektu, tā finansēšanans avotiem. Sadarbībā ar jauniešu centra "Kopā" jauniešiem tiks izveidots video rullītis par projektu, projekta rezultātiem un virvju parka atklāšanas pasākumu un tas tiks publicēts https://www.youtube.com/