Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Atpūtas vietas labiekārtošana pie Novadnieku pagasta karjeru ūdenskrātuves
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Ūdenskrātuve", Novadnieku pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2012. - 31.07.2013.
Kopējais finansējums: 24106.86 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5250.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidtota smilšaina pludmale visā peldētavas garumā. Pludmalē uzbērta labi filtrējošas smilts, smilts slāni veidojot arī akvatorija daļā. Izveiots zāliens, uzberot kvalitatīvu augu zemes kārtu 10 cm biezumā. Zālājs apsēts ar speciālu sēklu maisījumu. Labiekārtojumam uzstādīta koka konstrukcijas tipveida pārģērbšanās kabīne. Izveidotas divas ugunskura vietas, pie kurām uzstādīti arī soliņi. Uzstādītas divas pārvietojamās tualetes un novietoti divi 0,75 m3 tilpuma atkritumu konteineri. Projekta ietvaros izbūvēts 3m plats gājēju celiņš un uzstādīta aizslēdzama metāla cauruļu barjera. Izbūvēta arī stāvvieta vismaz 30 vieglo automašīnu novietošanai. No pašvaldības autoceļa līdz stāvvietai izbūvēts 6m plats divjoslu piebraucamais ceļš.
Kontaktpersona: Dina Brēdava, novadnieki@saldus.lv, tālr. 29113228