Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Mēs Jaunaucei
Projekta nosaukums: Mūžizglītības skola Jaunauces piolī
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunauces pils, Jaunauce, Saldus novads, LV 3893
Projekta īstenošanas laiks: 09.2012-06.2013
Kopējais finansējums: 0.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7000.00 LVL
Projekta rezultāts:

Nodrošināta iespēja dažādu sociālo grupu un vecuma pagasta iedzīvotājiem pilnveidot esošās un apgūt jaunas prasmes un zināšanas. Bezmaksas mūžizglītības nodarbības tiek piedāvātas dažādām vecuma grupām, ievērotas dažādu sociālo grupu specifiskās intereses. Tiek izmantotas dažādas mācību formas: kursi, semināri, radošās darbnīcas, plenēri, lekcijas u.c. Aptvertas dažādas tematiskās jomas: kulinārija, dārzkopība, kultūrvēsturiskais mantojums, vizuālā māksla u.c. Nozīmīgs devums no izglītojošajiem pasākumiem būs kultūrvēsturiskā mantojuma jomā, jo tā ir nozīmīga prioritāte biedrības darbībā un būtisku pienesumu dos pieredzes apmaiņas semināri, kuros būs labās prakses piemēri, kas izmantojami Jaunauces muižas kompleksa attīstībai. Mācību ietekmē pieaudzis cilvēku skaits, kas uzsākuši vai atsākuši profesionālo un akadēmisko izglītību. Pirmajā gadā pēc projekta beigām mūžizglītības aktivitātē iesaistījušies vismaz 30% iedzīvotāju., notikuši  vismaz 4 semināri, 4, kursi, 4 radošās darnbnīcas.  Būtiski uzlabota Jaunauces pils infrastruktūra, kas sekmē tās izmantošanu dažādām kultūras un sporta aktivitātēm. Izveidota  labi aprīkota virtuve ar pieslēgumu kanalizācijai un ūdens vadam.

Radīta 1 jauna darba vieta un saglabātas 3 esošas (pils apkopējai, sētniecei un saimniekam).

Ietekme. Pieaugusi sabiedrības izpratne par mūžizglītības lomu personības izaugsmē, konkurētspējas paaugstināšanā darba tirgū. Mazināta sociālā atstumtība, pieaugusi piederības sajūta vietējai kopienai. Cilvēki, kas iesaistījusies mūžizglītības aktivitātēs ir pozitīvs piemērs ģimenes locekļiem un visai sabiedrībai. Racionāli izmantots pagasta pedagoģiskais potenciāls un pils telpas, kuru senatnīgie interjeri un pils sakoptā apkārtne ir ar audzinošu efektu. Radītā darba vieta mazina bezdarbu. Veicināta nodarbinātība, jo tiek piedāvāts darbs nodarbību vadītājiem. Kafijas paužu organizēšana veicinās noietu vietējiem veikaliem. Racionāli izmantots pils potenciāls: dažādota tā izmantošana, pieaugusi tās pieejamība sabiedrībai, pieaudzis tās apmeklētāju skaits. Projekta rezultāti sekmē vides sakārtošanu un vietējo vērtību saglabāšanu, jo tiek sakārtota viena pils telpa. Projekta īstenošana dos būtisku ieguldījumu mūžizglītības pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Ilgtspāja. 2010. gadā biedrība izstrādāja Jaunauces pils attīstības stratēģiju, kuru apstiprinājusi Saldus novada pašvaldība. Viens no stratēģiskajiem mērķiem ir mūžizglītības skolas izveide Jaunauces pilī. Biedrība ir izstrādājusi darbības plānu finanšu piesaistei kursu organizēšanai. Ir nozīmēta atbildīgā persona par mūžizglītības jomu biedrības plānā 2012. -  2015. gadam. Šī projekta ietvaros algotais darbinieks būs atbildīgs par darbības plāna īstenošanu, viņa pienākumos būs izglītības aktivitāšu  organizēšana: auditorijas organizēšana, vadītāju piesaiste, kafijas paužu nodrošināšana, iedzīvotāju vēlmju apzināšana u. c. izglītības pasākumu īstenošanu nodrošinās arī projektu vadītāji  un iesaistītā personāla darbība.

Iegādātā tehnika un aprīkojums būs kvalitatīvs un biedru vidū ir cilvēki ar atbilstošām prasmēm, kas spēs nodrošināt to tehnisko apkopi un remontu pēc garantijas termiņa beigām. Izveidotā virtuvi tiks izmantota arī biedrības organizētajos kultūra, sporta u. c.  pasākumos.

Kontaktpersona: Inguna Balcere, tālr. 26014296