Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413101-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Saldus Siltums
Projekta nosaukums: Infrastruktūras sakārtošana SIA Saldus Siltums pakalpojumu pieejamībai Saldus pilsētas iedzīvotājiem un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dzirnavu iela 22, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010. - 30.11.2011.
Kopējais finansējums: 16940.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7000.00 LVL
Projekta rezultāts: Atbilstošas infrastruktūras izveide, teritorijas sakārtošana. Sakārtota pakalpojuma sniedzēja piegulošā teritorija 1600 m2 platībā. Darba vide sakārtota arī vismaz 5 citiem uzņēmumiem, kas izmanto piebrauktuvi.
Kontaktpersona: Armīns Miķelsons, saldus.siltums@saldus.lv, tālr. 63807135, fakss 63807243