Projekta iesniegšanas gads: 2010
Kārta: II
Projekta Nr.: 10-02-LL16-L413203-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Drpšas dzīves vides attīstības biedrība Oāze
Projekta nosaukums: Uzspēlējam!
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 03.11.2010. - 30.03.2011.
Kopējais finansējums: 10614.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9552.60 LVL
Projekta rezultāts: Izveidots mūzikas klubiņš, iegādāts atbilstošs aprīkojums muzicēšanai.
Kontaktpersona: Dace Brodere, cece2@inbox.lv, tālr. 29140757