Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413102-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Saldus novada Sociālā dienesta ēkas pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dzirnavu iela 1, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2010. - 30.06.2010.
Kopējais finansējums: 18222.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 13666.00 EUR
Projekta rezultāts: Izbūvēta uzbrauktuve, radot iespēju piekļūt Sociālā dienesta ēkai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros izpildīti MK noteikumi nr. 291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem", kā arī novērstas Saldus rajona vietējās attīstības stratēģijas 2007 - 2013. gadam SVID analīzē norādītās nepilnības.
Kontaktpersona: Baiba Mūsiņa, baiba.musina@saldus.lv, tālr. 63807283, fakss 63881100