Projekta iesniegšanas gads: 2015
Kārta: Visas
Projekta Nr.: 14-02-LL16-L413101-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR Saldus meža īpašnieku apvienība
Projekta nosaukums: Mežsaimniecības pakalpojumu paplašināšana un kvalitātes uzlabošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: J.Rozentāla iela 15-22, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 19.11.12014-19.02.2015
Kopējais finansējums: 3720.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 2232.00 EUR
Projekta rezultāts: Iegādāts viens elektroniskais dastmērs un augstummērs. Apmācīts un pieņemts darbā viens darbinieks. Meža īpašniekiem iespēja saņemt kvalitātīvu pakalpojumu - pilnīgs pārskats par īpašuma vērtību.
Kontaktpersona: Reinis Doniņš tālr. 29161237, reinisdonins@inbox.lv