Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13--02-LL16-L413201-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība EVE autosports
Projekta nosaukums: Portatīvo radiostaciju - rāciju iegāde biedrībai EVE autosports
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Varavīksnes iela 38, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 01.11.2013.
Kopējais finansējums: 2243.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 1755.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādātas 10 portatīvās radiostacijas - rācijas.
Kontaktpersona: Iveta Krastiņa, iveta@eveautosports.lv, tālr. 29418553