Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413102-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Brocēnu novada dome
Projekta nosaukums: Gaiķu skolas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Brocēnu novads, Gaiķu pagasts
Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2010. - 31.07.2010.
Kopējais finansējums: 20000.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 10500.00 LVL
Projekta rezultāts: Nodrošināts kvalitatīvāks komunālais pakalpojums notekūdeņu attīrīšanai. Rekonstruēta viena attīrīšanas ietaise, izbūvēta viena jauna pašteces kanalizācijas sistēma ar rekonstruēto attīrīšanas ietaisi. Projekta rezultātā saglabātas 6 esošās darba vietas. Tiešie projekta ieguvēji - 803 Gaiķu pagasta iedzīvotāji.
Kontaktpersona: Tālivaldis Bērtulsons, broceni@saldus.lv, tālr. 63807291