Biedrības jaunumi

30apr.

Noslēdzies projekts par bioloģisko atkritumu šķirošanu Brocēnu pilsētā

2013-04-30Biedrības jaunums

Projektā tika īstenotas 4 aktivitātes:

1. Bioloģisko atkritumu konteineru iegāde un izvietošana

Saldus rajona attīstības biedrība iegādājās 45 lietotus bioloģiskos konteinerus, kurus saziņā ar Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, turpmāk VAAO, izvietoja 26 punktos pie daudzdzīvokļu mājām Saskaņā ar Sadarbības līgumu starp SRAB un VAAO, iegādātie konteineri ir nodoti bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku. Projekta īstenošanas laikā 3 m3 bioloģisko atkritumu nodoti pārstrādei – komposta veidošanai.

 

 2. Informācijas bukletu un papīra maisiņu izgatavošana

 Saskaņā ar Projektā plānoto tika izgatavoti 1000 bukleti un 800 apdrukāti maisiņi bioloģisko atkritumu izmešanai specializētajos konteineros. Uz maisiņiem ir norādīta informācija ar norādēm, ko drīkst mest bioloģisko atkritumu konteineros. Lielu darbu bezmaksas bukletu un maisiņu izplatīšanā padarīja Brocēnu pilsētas brīvprātīgo  jauniešu grupa „Kopā”. 

3. Publicitātes pasākumu nodrošināšana

Par projekta gaitu informācija ievietota mājas lapā www.saldus.lv, www.broceni.lv; http://srab.saldus.lv,www.vaao.lv Sagatavotas divas publikācijas laikrakstā „Saldus Zeme”. Par labu publicitāti projektam kalpoja bukleti un apdrukātie papīra maisiņi bioloģisko atkritumu savākšanai.

 4. Projekta administrēšana

Projekts tika īstenots atbilstoši laika grafikam un projekta budžetam sadarbībā ar VAAO. Sagatavota Projekta saturiskā un finansu atskaite iesniegšanai nodibinājumam “CEMEX Iespēju fonds”.

Izvērtējot projekta aktivitātes un riskus, tika secināts,  Brocēnu pilsētas iedzīvotāji ieguvuši zināšanas par atkritumu šķirošanas priekšrocībām, veicināta atkritumu šķirošana Brocēnu pilsētā, samazinājušās izmaksas par atkritumu izvešanu, samazināts noglabājamo atkritumu daudzums.

Izveidota bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēma Brocēnu pilsētā, taču vēl daudz jāstrādā pie tā, lai iedzīvotāji izvēlētos šķirot atkritumus, tādējādi nodrošinot vides kvalitātes paaugstināšanos ilgtermiņā, samazinot izdevumus par atkritumu apglabāšanu.

Izstrādātā bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēma Brocēnu pilsētā var kalpot par pilotprojektu bioloģiskās atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei visam Saldus un Brocēnu novadam, jo bioloģiskie atkritumi nenonāk pie noglabājamiem atkritumiem, pārstrādes procesā rodas komposts, ko tālāk var izmantot saimnieciskām vajadzībām.

Īstenojot šāda veida projektus, lielāka uzmanība jāpievērš iedzīvotāju izglītošanas jautājumiem par atkritumu šķirošanas nozīmi, ieguvumiem videi, sabiedrībai, arī katras ģimenes budžetam. Kā veiksmes piemēru varam minēt Saldus rajona attīstības biedrības sadarbību ar Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju un  Brocēnu pilsētas brīvprātīgo  jauniešu grupa „Kopā”. Kā potenciāls iedzīvotāju izglītošanā par atkritumu šķirošanu,  noteikti jāmin skolas un bērnudārzi. Atkārtoti jāuzsver, ka tikai pareizi šķiroti atkritumi, mūsu gadījumā atsevišķi šķiroti bioloģiskie atkritumi, nodrošina pareizu to pārstrādes procesu. Diemžēl, vairākkārt nācās sastapties ar situāciju, ka konteineros, kas paredzēti bioloģiskajiem atkritumiem, nonāca nešķiroti atkritumi, līdz ar to viss konteinera saturs nonāca pie nešķirotajiem atkritumiem. Turpmākajā darbā vides jomā prioritāri jāņem vērā iedzīvotāju izglītošanas jautājumi.